Książka Roberta Suskiego jest pierwszą wydaną w Polsce pracą poświęconą Orozjuszowi i jego twórczości. Autor szczególną uwagę poświęcił nie tylko kolejom życia i warsztatowi pisarskiemu Orozjusza, lecz także zależności tworzonej przez niego narracji od dzieł napisanych przez Justyna, Cezara, Swetoniusza i Eutropiusza. Dzięki temu czytelnik uzyskuje plastyczny obraz ewolucji historiografii późnoantycznej, związany ze zmianą prawideł gatunkowych i kryteriami doboru treści, ściśle związaną z napięciami religijnymi zachodzącymi w cesarstwie rzymskim w V w. po Chr.

Robert Suski, Orozjusz i jego źródła. Wybrane zagadnienia, Białystok 2023, ss. 356.