Regulamin wyróżnienia za  wspieranie działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Historyków Starożytności ustanawia wyróżnienie za wspieranie działalności Stowarzyszenia. Laureatami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Kandydatury do nagrody zgłasza prezes Stowarzyszenia w porozumieniu z wiceprezesami, sekretarzem generalnym i skarbnikiem. Wyboru dokonuje Kapituła złożona z członków zarządu Stowarzyszenia. Głosowanie odbywa się na posiedzeniu kapituły lub w głosowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodniczącym kapituły jest prezes SHS, a sekretarzem osoba wyznaczona na sekretarza zarządu SHS.

Nagroda w razie jej przyznania w danym roku będzie wręczana przez prezesa SHS na dorocznym  Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności lub przez prezesa i delegację zarządu w innym miejscu, dogodnym dla władz Stowarzyszenia i Laureata. Laureat/laureaci nagrody otrzymają dyplom oraz lampkę oliwną zaopatrzoną w napis informujący o wyróżnieniu.

W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody.