Nagroda SHS przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • za najlepszą publikację naukową
  • za zasługi dla popularyzacji w Polsce wiedzy o świecie starożytnym.

Regulamy obu tych wyróżnień można znaleźć poniżej.

 

Regulamin nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Stowarzyszenie Historyków Starożytności w celu promowania badań nad historią i kulturą świata starożytnego w Polsce oraz wyróżnienia dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności ustanowiło nagrodę.

W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Pierwsza edycja konkursu przypada na rok 2016. Do Nagrody nie można zgłaszać opracowań wieloautorskich, oraz ponownych wydań opublikowanych już monografii.

Wyboru dokonuje Kapituła złożona z członków zarządu, członków honorowych i członków Komisji bibliograficznej Stowarzyszenia. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Stowarzyszenia, a sekretarzem przewodniczący Komisji bibliograficznej. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają instytucje, w których prowadzone są badania nad historią świata starożytnego, wydawnictwa oraz indywidualnie zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, a także zwycięzcy poprzednich edycji. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezesa i wiceprezesów SHS oraz sekretarza Kapituły. Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i krótkim uzasadnieniem powinny być przesłane na adres Sekretarza Kapituły do 31 września każdego roku.

W pierwszym etapie konkursu Kapituła ogłasza na stronie internetowej Stowarzyszenia listę prac nominowanych do nagrody. Spośród tych prac członkowie Kapituły do 30 listopada dokonują wyboru zwycięskiej książ̇ki. Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym zebraniu członków SHS.

Nagroda ma charakter honorowy. Autor/Autorka nagrodzonej pracy otrzymuje dyplom, który jest wręczany na dorocznym spotkaniu SHS.

Regulamin nagrody za zasługi dla popularyzacji w Polsce wiedzy o świecie starożytnym

Stowarzyszenie Historyków Starożytności ustanawia nagrodę za zasługi dla popularyzacji w Polsce wiedzy o świecie starożytnym. Laureatami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają wszyscy honorowi i zwykli członkowie Stowarzyszenia, którzy przedstawią na piśmie należyte uzasadnienie dla zgłoszonego wniosku. Wyboru dokonuje Kapituła złożona z członków zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Stowarzyszenia, zaś sekretarzem sekretarz zarządu Stowarzyszenia. W przypadku zgłoszenia do nagrody członka kapituły wyłącza się go z głosowania. Zgłoszenia wraz ze stosownym uzasadnieniem należy przesyłać na adres mailowy SHS do końca maja każdego roku. Kapituła podejmuje decyzję na zwoływanym pomiędzy zjazdami walnymi posiedzeniu zarządu.

Nagroda w postaci dyplomu i repliki wazy greckiej będzie wręczana na corocznym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody.

Nagroda SHS za popularyzację za zasługi dla popularyzacji w Polsce wiedzy o świecie starożytnym