ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Historyków Starożytności, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
1. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją zrzeszającą historyków starożytności.
2. Stowarzyszenie zostało powołane dla realizacji celów określonych w § 6.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność naukowa i popularyzatorska w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej.
2. Kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie antycznego dziedzictwa kulturowego.
3. Pogłębianie wiedzy fachowej oraz aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.
4. Troska o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie i ochrona związanych z działalnością naukową interesów członków Stowarzyszenia.
6. Inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie historii starożytnej.
7. Integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

§ 7
Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1. Współpracę z instytucjami naukowymi, oświatowymi, muzeami, wydawnictwami, organizacjami, w tym organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz nauki, kultury oraz z władzami ustawodawczymi, organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Współdziałanie z instytucjami badawczymi w zakresie organizowania różnych form doskonalenia zawodowego w dziedzinie historii starożytnej.
3. Realizowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz organizowanie sesji, wykładów, odczytów, zjazdów, seminariów i konferencji naukowych, a także wystaw o tematyce starożytniczej.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy o starożytności.
Współpracę z władzami oświatowymi w sprawie uwzględniania podstaw wiedzy o starożytności w edukacji szkolnej oraz z władzami właściwymi ds. szkolnictwa wyższego w sprawach obecności historii starożytnej w kształceniu akademickim.
7. Opiniowanie projektów edukacyjnych oraz udzielanie opinii w zakresie dziejów świata starożytnego.
8. Przyznawanie nagród i stypendiów.
Opieka nad członkami Stowarzyszenia oraz występowanie w obronie ich interesów, a także organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
10. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń i nagród (państwowych, resortowych i regionalnych) dla osób zasłużonych w dziedzinie upowszechniania wiedzy o historii starożytnej.
11. Wymianę doświadczeń z pokrewnymi instytucjami za granicą.
12. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub obywatel innego państwa zamieszkały w Polsce, który spełnia jeden z poniżej wymienionych warunków: ukończył studia historyczne lub studia wyższe w innej dziedzinie, a jego praca zawodowa lub naukowa związana jest z historią starożytną.§ 10
Kandydaci na członków zwyczajnych przyjmowani są decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz rekomendacji dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia członka na najbliższym swoim posiedzeniu, nie później niż 6 miesięcy po wpłynięciu wniosku. Każda osoba, której wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia odrzucono może odwołać się od decyzji Zarządu do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, konferencjach, sesjach.
3. Korzystania ze środków, urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w sposób określony przez Zarząd.

§ 12
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. Przestrzegać zasad solidarności koleżeńskiej i lojalności organizacyjnej.
Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Opłacać składkę członkowską.
4. Propagować cele Stowarzyszenia.
5. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
6. Dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów.

§ 13
1. Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski, jak i innego państwa, reprezentujący wysoki poziom etyczny, zasłużony w dziedzinie badań nad historią starożytną, a także dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14
Członek honorowy ma uprawnienia (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego) i obowiązki (z wyjątkiem uiszczania składki członkowskiej) członka zwyczajnego.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składki członkowskiej przez okres 2 lat
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych
b) działania na szkodę Stowarzyszenia
c) prowadzenia działalności sprzecznej z celami statutowymi stowarzyszenia
d) działania sprzecznego ze statutem lub aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia
e) niewykonywania uchwał statutowych władz Stowarzyszenia
f) zgonu.

Od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w trybie pisemnym do najbliższego po otrzymaniu decyzji Walnego Zebrania Członków.

§16
1. Członkowie zwyczajni, którzy dobrowolnie wystąpili lub zostali skreśleni na podstawie paragrafu 15, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zaległych składek przypadających na dzień wygaśnięcia ich członkostwa.
2. Członkowie zwyczajni wykluczeni ze Stowarzyszenia w wypadkach określonych w paragrafie 15 punkt 3 a mogą ubiegać się w normalnym trybie o ponowne przyjęcie ich do Stowarzyszenia po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17
1. Władze naczelne Stowarzyszenia stanowią:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Liczba kadencji nie jest ograniczona.
3. Wszystkim wybieralnym władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W tym trybie nie może zostać wybrany Prezes Stowarzyszenia.
4. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od daty wyboru.
6. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 19
1. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest dla omówienia bieżącej i dalekosiężnej działalności Stowarzyszenia oraz wyboru jego władz co trzy lata przez Zarząd, który powiadamia członków o terminie i miejscu Zebrania co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Zebrania oraz informuje o porządku obrad.
2. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
Zwyczajne Walne Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia odbywają się raz w roku, natomiast Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze raz na trzy lata.

§ 20
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania członków należy:
1. Ustalenie programu działalności oraz wytycznych gospodarki finansowej Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór w głosowaniu tajnym władz naczelnych Stowarzyszenia: prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
3. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
5. Uchwalenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i wniosków członków Stowarzyszenia zgłoszonych Zebraniu za pośrednictwem Zarządu nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz od decyzji Zarządu o skreśleniu lub odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia.
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
11. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji.
12. Przyjmowanie Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia i zatwierdzanie jego zmian.
13. Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§ 21
W zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia
2. Członkowie honorowi – z głosem doradczym.
3. Zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływany przez Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 wszystkich zrzeszonych (zwyczajnych i honorowych) członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd w miarę możności w ciągu 30 dni, nie później jednak niż przed upływem 60 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W sytuacji gdy Zarząd nie wywiązuje się z obowiązku zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołuje je Komisja Rewizyjna po uprzednim wezwaniu Zarządu do ogłoszenia Zebrania.

§23
1. Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Członków
3. Zarząd składa się z prezesa oraz 6-12 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. O liczbie wybranych członków Zarządu na daną kadencję decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków.
4. Wyboru prezesa dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
5. Członkowie Zarządu na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybierają spośród siebie 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Posiedzenia zwołuje prezes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów z conajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. Za pisemną zgodą wszystkich członków Zarządu uchwały mogą podejmowane w trybie korespondencyjnym, a posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikowanie się na odległość.

§24
Do zadań Zarządu należy:
1. Realizacja celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, uchwał własnych oraz stwarzanie warunków dla ich wykonania przez członków Stowarzyszenia.
3. Sprawowanie opieki nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie budżetu i rocznego sprawozdania finansowego.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
5. Tworzenie i rozwiązywanie w miarę potrzeby przy Zarządzie Stowarzyszenia stałych lub doraźnych komisji, powoływanie ich przewodniczących oraz uchwalanie regulaminu ich działania.
6. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych.
7. Podejmowanie uchwał o skreśleniu członka w przypadkach opisanych w § 15 pkt. 2-3 .
8. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach Stowarzyszenia.
10. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród państwowych, resortowych oraz innych odznaczeń i nagród.
11. Podejmowanie uchwał o ustanowieniu własnych nagród Stowarzyszenia.
12. Przydzielanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia.
13. Kierowanie wydawnictwami Stowarzyszenia, w tym wyrażanie zgody na wykorzystanie znaku graficznego po przedstawieniu tekstu publikacji i ustaleniu przez Zarząd, że jest ona zgodna z celami statutowymi.
14. Reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych zjazdach i konferencjach krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami.

§25
Komisja Rewizyjna składa się z wybieranych przez Walne Zebranie Członków pięciu członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym,
b) Przedkładanie Zarządowi informacji o wynikach kontroli oraz uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
c) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o wynikach kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, a także stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich możliwość kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższych wyborach.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie w wypadku uzasadnionym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zaś członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

§27
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

§ 28
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami powstałe na tle działalności w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia wiążące się z nieprzestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przypadki naruszania zasad Kodeksu postępowania członka Stowarzyszenia
Sąd Koleżeński orzeka następujące kary: upomnienia oraz zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 2 lat.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI
Komisje i sekcje

§ 29
1. Dla wypełnienia swych zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub doraźne Komisje i Sekcje jako ogniwa działalności merytorycznej.
2. Komisje powoływane są uchwałą Zarządu i mają za zadanie kierowanie jedną ze stałych dziedzin statutowej działalności Stowarzyszenia (komisje stałe) lub kierowanie realizacją określonego przedsięwzięcia (komisje doraźne). Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisje i sekcje działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Majątek Stowarzyszenia

§ 30
1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze, zawierać umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje oraz gospodarować całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi.
2. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Jej podjęcie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków określającej zakres działalności.

§31
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dochód z działalności gospodarczej
3. Dotacje
4. Darowizny i zapisy
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 32
1. Wszystkie pisma i dokumenty w sprawach finansowych podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: prezes lub jeden z upoważnionych przez niego wiceprezesów oraz skarbnik.
2. Wszystkie pozostałe dokumenty podpisuje jedna osoba: prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33
Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego lub nadzwyczajnego), powziętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie – uchwała może być podjęta większością co najmniej 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

§34
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie specjalnie w tym celu zwołany Nadzwyczajne Walne Członków, większością 4/5 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków. W razie braku quorum może się odbyć w z góry określonym terminie, posiedzenie następne, które uchwalić może rozwiązanie tą samą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia to samo Walne Zebranie Członków winno powołać Komisję Likwidacyjną i podjąć uchwałę określającą sposób rozdysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

Członkowie Komitetu Założycielskiego
Ryszard Kulesza

Danuta Musiał

Wiesław Kaczanowicz

Marek Stępień