Urodził się w dniu 22 listopada 1942 roku w Szopienicach (obecnie dzielnica Katowic). W 1960 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1965 r. Następnie podjął pracę początkowo jako asystent na Wydziale Prawa w macierzystej uczelni. Przedmiotem Jego zainteresowań naukowych stało się prawo rzymskie oraz recepcja tegoż prawa w średniowieczu i w czasach nowożytnych. W 1973 r. doktoryzował się w oparciu o rozprawę „Iurisdictio” w poglądach glosatorów. Praca ta ukazała się drukiem w 1976 r. we Wrocławiu. W 1992 r. opublikował tamże rozprawę „Iudex” w literaturze prawniczej XII- XIII wieku. Stała się ona podstawą Jego habilitacji, uzyskanej w tym samym roku. Wtedy objął również funkcję kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Począwszy od 1 stycznia 1994 r. podjął także dodatkowo pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Prawa. W dniu 1 października 1994 r. został kierownikiem nowo powstałej Katedry Prawa Rzymskiego na wskazanym Wydziale. Od tej pory Uniwersytet Śląski stał się Jego pierwszym miejscem pracy.

Profesor Edward Szymoszek był członkiem Sekcji Praw Antycznych przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Za swoje dokonania i osiągnięcia odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w dniu 23 sierpnia 2006 r. i został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Ważniejsze publikacje zakresu prawa rzymskiego:
– Rzymskie prawo prywatne. Teksty źródłowe do ćwiczeń, Wrocław 1970.
– Rzymskie prawo prywatne. Cz. 1 i 2, Wrocław 1991 (współautor: Ireneusz Żeber).
– Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń, Wrocław 1998 (współautorzy przekładu: Jarosław Rominkiewicz, Ireneusz Żeber).
– Prawo rzymskie, Wrocław 2005 (współautor: Ireneusz Żeber).

Literatura przedmiotu:

– Ireneusz Żeber, In Memoriam Edward Szymoszek (1942 – 2006). „Zeszyty Prawnicze” 7/1, 2007, s. 399 – 403.
– Marian Mikołajczyk, Edward Szymoszek (1942 – 2006). „Z Dziejów Prawa” 1/9, 2008, s. 225 – 226.
– Edward Szymoszek. [w:] Non omnis moriar. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968 – 2008, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 351.
– R. Wojciechowski, Edward Szymoszek (1942 – 2006). [w:] Pamięci zmarłych profesorów i docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945 – 2010, red. L. Lehmann, M. Maciejewski, Wrocław 2010, s.300 – 305.
– A. Szymańska, Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego 1945 – 2015), „Acta Universitatis Wratislaviensis, no 3661, Przegląd Prawa i Administracji” C/1, Wrocław 2015, s. 78.

Autor biogramu: Wiesław Kaczanowicz