Łoposzko Tadeusz (1929 – 1994), historyk, prof. zw.  UMCS. Urodził się 15. 06. 1929 roku w miejscowości Jałówka w ówczesnym powiecie wołkowyskim w rodzinie nauczycielskiej. Po repatriacji w 1946 r. kontynuował naukę szkolną w Gdańsku. W latach 1949-1954 studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w zajęciach prowadzonych m.in. przez Profesorów Izę Bieżuńską-Małowist, Kazimierza Kumanieckiego i Rafała Taubenschlaga. W 1954 roku, pod kierunkiem naukowym Profesor I. Bieżuńskiej-Małowist, napisał i obronił pracę magisterską pt.”Polityka Marka Porcjusza Katona Młodszego”. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS w Lublinie. W 1961 roku na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską „Plebs miejski w Rzymie w okresie schyłku republiki”. Promotorem dysertacji była ponownie Prof. I. Bieżuńska-Małowist. Dalsze awanse naukowe T. Łoposzko zdobywał już na Wydziale Humanistycznym UMCS. Habilitował się w 1973 roku na podstawie pracy: „Podstawy społeczne ruchu Publiusza Klodiusza” (edycja, Trybunat Publiusza Klodiusza w świetle źródeł i historiografii, Warszawa 1974). W 1982 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a siedem lat później tytuł profesora zwyczajnego.

Zainteresowania naukowe T. Łoposzki koncentrowały się przede wszystkim na dwóch zagadnieniach, historii społecznej starożytnego Rzymu (zwłaszcza epoki schyłku Republiki) oraz historii morskiej, podróży i odkryć geograficznych w starożytności.

W UMCS pełnił wiele ważnych funkcji administracji uniwersyteckiej. Był Dziekanem Wydziału Humanistycznego (1975-1981), Prorektorem ds. Studenckich (1982-1984), Dyrektorem Instytutu Historii  (1987-1991) i wreszcie wieloletnim (w latach  1985-1994) Kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej. Społecznie sprawował funkcję Prezesa Rady Zakładowej ZNP (1972-1975). Za swoją pracę był wielokrotnie odznaczany, m.in. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł niespodziewanie w dniu 03. 08. 1994 roku w Lublinie, spoczywa na lubelskim cmentarzy przy ul. Lipowej, sekcja 17, rząd XIV, grób nr 41.

na stronę1na storne2

Autor wpisu: Dariusz Słapek