Wiesław Litewski urodził się dnia 17 maja 1933 roku w Kartuzach. Szkołę średnią ukończył w Krakowie. W latach 1950 – 1954 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już podczas studiów zainteresował się historią prawa, a szczególnie prawa rzymskiego. Po krótkim okresie pracy w sądownictwie, począwszy od 1954 roku wraca na macierzystą uczelnię i macierzysty wydział, pracując kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta oraz adiunkta. W październiku 1970 roku zostaje docentem, w lutym 1978 roku profesorem nadzwyczajnym, a w czerwcu 1983 roku profesorem zwyczajnym. W latach 1970 – 1991 był sekretarzem naukowym, a później dyrektorem Instytutu Historyczno-Prawnego UJ. W latach 1976 – 1981 oraz 1987 – 2003 kierował tamtejszą Katedrą Prawa Rzymskiego. Warto odnotować, iż prowadził zajęcia nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także w utworzonej w 1966 roku filii tej uczelni w Katowicach. W 1968 roku dała ona początek (wespół z Wyższą Szkołą Pedagogiczną) Uniwersytetowi Śląskiemu, którego częścią jest obecny Wydział Prawa i Administracji.Profesor W. Litewski był między innymi członkiem ARISTEC (Associazione International per la Ricerca Storico Giuridica e Comparatistica) oraz SIHDA (Société Internationale „Fernand Visscher” pour l`Histoire des Droits de l`Antiquité).

Zmarł w dniu 24. I. 2004 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Podgórskim.

Profesor Wiesław Litewski jest autorem 14 monografii, 49 artykułów oraz 52 recenzji. Często są to prace o charakterze fundamentalnym. Główne publikacje z zakresu prawa rzymskiego:

– Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych (1967).
– Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym (1971)
– „Pignus in causa iuridicati captum” (1975).
– Studien zur Verwahrung im römischen Recht (1978).
– Rzymski proces cywilny (1988).
– Historia źródeł prawa rzymskiego (1989).
– Rzymskie prawo prywatne (kilka wydań, I 1988).
– Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego (1998).
– Der römisch-kanonische Zivilprocess nach den älteren „ordines iudiciarii”, t. I – II (1999).
– Jurysprudencja rzymska (2000)
– Podstawowe wartości prawa rzymskiego (2001).
– Rzymski proces karny (2003).

Literatura przedmiotu:
– Ł. Marzec, Wiesław Litewski (1933 – 2004), „Państwo i prawo” 2004, 6, s. 101 – 103.
– T. Palmirski, Wiesław Litewski (1933 – 2004), „Zeszyty Prawnicze” 2005, 5/1, s.
279 – 291.
– J. Reszczyński, In memoriam Wiesław Litewski (1933- 2004), „Czasopismo Prawno – Historyczne” 2005, 57/1, s. 443 – 448.
– J. Sondel, s. v. Litewski Wiesław, [w:] Słownik Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2012), s. 770 – 771.
– P. H. Żukowski, Litewski Wiesław Wit, [w:] Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II (1780 – 2012), red. D. Malec (Kraków 2014), s. 302 – 303.

Autor biogramu: Wiesław Kaczanowicz