swiat rzymski 4 wiek_2015(skadrowany)Autorzy pracy Świat rzymski w IV wieku, koncentrując się na kluczowych płaszczyznach życia państwowo-społecznego, dają w niej wykład dziejów politycznych Cesarstwa Rzymskiego (Kamilla Twardowska, Marcin N. Pawlak, Robert Suski), ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji z monarchią sasanidzką (Rafał Kosiński). Omawiają struktury administracyjne i prawne w państwie rzymskim (Szymon Olszaniec, Michał Stachura). Przedstawiają życie miasta (Paweł Filipczak), sprawy Kościoła i religii tradycyjnej (Sławomir Bralewski, Andrzej Szoka), wojsko późnorzymskie (Adrian Szopa), aspekty sztuki (Mirosław P. Kruk). W każdym z rozdziałów dają syntetyczny obraz omawianego problemu oraz w tym zakresie swoją interpretację najważniejszych przemian.
Jest to opracowanie niezmiernie przydatne. Wprowadza bowiem w problematykę historii Cesarstwa Rzymskiego w tytułowym IV stuleciu, logicznie i przystępnie ją porządkuje, jednocześnie podsumowuje obecny stan badań oraz wskazuje kierunki prowadzonych prac badawczych.

Świat rzymski w IV wieku, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego, Historia Iagellonica, Kraków 2015, 513 ss., mapa + 35 il. (wklejka)