Na podejście starożytnych Rzymian do przeszłości zwykło się patrzeć jedynie przez pryzmat źródeł historiograficznych. Często pomija się tymczasem to, jak na tę samą przeszłość patrzono poza kontekstem historiografii, jak historia była odbierana przez ludzi zajmujących się na co dzień innymi dziedzinami wiedzy, jak postrzegali ją gramatycy, encyklopedyści, autorzy podręczników szkolnych, traktatów rolniczych, retorycznych czy nawet inżynieryjnych, wreszcie dlaczego, w jaki sposób i w jakim zakresie w ogóle autorzy tego typu dzieł odwoływali się do zamierzchłych wydarzeń i postaci.

Prezentowana monografia stanowi pierwszą próbę stworzenia interdyscyplinarnego przewodnika pomagającego w lepszym zrozumieniu roli historii w poszczególnych dziełach erudycyjnych, a w konsekwencji służącego ocenie wiarygodności przekazywanych przez nie informacji i sposobu ich wykorzystania przez współczesnego historyka. 

Bartosz Jan Kołoczek, Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej. Od Warrona do Kassjodora, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonika, Kraków 2019, ss. 372.