W “Gnieźnieńskich Studiach Humanistycznych” jako tom XX ukazały się wykłady uniwersyteckie Bronisława Kruczkiewicza (1849-1918). “Do większości zajęć  – jak czytamy w nocie poprzedzającej edycję – Profesor przygotowywał  własne podręczniki w postaci rękopiśmiennej” (s. 10). W postaci rękopisu powielanego techniką litograficzną zachował się tekst takiego podręcznika, który powstał w związku z wykładami wygłaszanymi przez Bronisława Kruczkiewicza na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1899-1916. Właśnie wtedy Kruczkiewicz “jako pierwszy w dziejach polskiej dydaktyki uniwersyteckiej poprowadził wykład z zakresu epigrafiki rzymskiej (łacińskiej)” (Przedsłowie s. 12).

Wydanie ciekawego świadectwa – zainteresowań Kruczkiewicza, rozwoju epigrafiki, historii nauczania uniwersyteckiego – jest zasługą Prof. Mrozewicza, który tekst “Epigrafiki rzymskiej” otrzymał od Ś.P. prof. Włodzimierza Pająkowskiego.

Bronisław Kruczkiewicz, Epigrafika rzymska. Wykłady uniwersyteckie, do druku podał, przedsłowiem i przypisami opatrzył Leszek Mrozewicz, Gnieźnieńskie Studia Humanistyczne tom XX, Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss. 84