W niniejszym studium przedstawiony został zarys historii rzymskich prowincji nadreńskich i naddunajskich w dobie panowania cesarzy z dynastii Flawiuszy w kontekście dziejów militarnych (res militares) i tzw. polityki zagranicznej, czy też – nazywając rzecz może bardziej poprawnie – polityki zewnętrznej (res externae). Analizie poddane zostały zarówno kroki Wespazjana, zmierzające do odbudowy zniszczeń wojennych po „roku czterech cesarzy” i po powstaniu Batawów, jak również poczynania princepsa oraz dwóch jego następców w dziele reorganizacji militarnej prowincji nadreńskich i naddunajskich, wykreślenia nowej linii granicznej na obszarze tzw. Agri Decumates (terytoria w górnym biegu Renu i Dunaju) i jej odpowiedniego umocnienia, wreszcie relacje, nie zawsze zresztą pokojowe, z ludami zamieszkującymi drugi, barbarzyński brzeg obu rzek granicznych na północnych rubieżach Cesarstwa Rzymskiego.

Krzysztof Królczyk, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69-96 r. po Chr.) – res militares et externae, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019, ss. 115.