Książka Tomasza Mroza jest nowym wydanie pracy opublikowanej w 2012 roku i ma na celu przybliżyć czytelnikom spoza Polski recepcję postaci, dialogów i filozofii Platona w filozofii polskiej na przestrzeni półtora wieku. Platon był wówczas recypowany w Polsce przez pryzmat heglizmu, kantyzmu, czy neokantyzmu, ale był także przedmiotem oryginalnych prac myślicieli z różnych nurtów ówczesnej polskiej filozofii. Znajdowali się wśród nich przedstawiciele neoscholastyki, neomesjanizmu i szkoły lwowsko-warszawskiej. Praca ta ukazuje odbiorcom zachodnim filozofię polską z innej perspektywy, a także poszerza wiedzę nt. recepcji Platona i badań nad jego spuścizną w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tomasz Mróz, Plato in Poland 1800–1950. Types of Reception – Authors – Problems, “Academia Philosophical Studies” 75, Academia Verlag / Nomos, Baden-Baden 2021, ss. 480.