prof. Liman K.Kazimierz Liman urodził się 16 lutego 1925 w Poznaniu. Był filologiem klasycznym, mediewistą, tłumaczem. Ojciec Kazimierza Limana, Franciszek, urodzony w ziemi kościańskiej, miał niemieckie korzenie i był mistrzem krawieckim. Matka Jadwiga zajmowała się domem, w którym wychowywało się jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa, brat Stefan i siostra Teresa. W domu panowała atmosfera religijna i patriotyczna. W czerwcu 1939 ukończył w Poznaniu szkołę podstawową oraz pierwszą klasę renomowanego, poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Był także wychowankiem prowadzonego przez Salezjanów Oratorium św. Jana Bosco. Po wojnie w 1945 kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym, a następnie w IV Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny. W maju 1947 roku Liman otrzymał świadectwo dojrzałości. Studia historii i filologii klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim rozpoczął jesienią 1947 roku W czerwcu 1952 roku obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Sajdaka z zakresu filologii klasycznej. W październiku tego samego roku przedłożył pracę z zakresu historii. Od 1951 roku zajmował się pracami edytorskimi w Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego w Poznaniu. W grudniu 1956 roku został zatrudniony w Katedrze Filologii Klasycznej UAM, gdzie dnia 8 maja 1964 roku uzyskał stopień doktora. Kolejnym etapem kariery naukowej Limana był stopień doktora habilitowanego, który uzyskał dnia 19 czerwca 1975 roku. Tytuł profesora oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM otrzymał w 1 stycznia 1989 roku.

Szczególnie cenne badania prof. Limana związane są z edycją trzech pierwszych polskich, krytycznych wydań żywotów biskupa Ottona z Bambergu. W wydaniach tych teksty łacińskie przygotował Jan Wikarjak, Liman zaś opracował dla każdego zabytku wstęp historycznoliteracki wraz z obszernymi komentarzami rzeczowymi. Bardzo ważną pozycją w dorobku naukowym prof. Limana jest Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze (Poznań 2004). Za jego największe osiągnięcie uznaje się obszerne studium opublikowane w „Mittellateinisches Jahrbuch”. Praca ta obejmuje m. in. dokonania średniowiecznej filologii łacińskiej dotyczące języka, leksykografii i studiów literackich, uwzględniając przy tym osiągnięcia filologii polskiej w tym zakresie.

prof. Liman KazimierzZa wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody ministerialne: indywidualną III stopnia (1967) i zespołową II stopnia (1975). Został także odznaczony Krzyżem Zasługi (1974) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987).

W dniu 3 czerwca 1959 roku Liman wszedł w związek małżeński z lekarką Sabiną Szopką, z którą miał troje dzieci: Marię, Karola i Agnieszkę. Kazimierz Liman zmarł w Poznaniu w 2010 roku .

Wybrana bibliografia:

1) Rozprawa doktorska: Studia historycznoliterackie nad żywotem biskupa Ottona z Bambergu pióra Ebona (1964)
2) Rozprawa habilitacyjna: Dialog Herborda. Ze studiów historycznoliterackich nad biografią łacińską XII wieku (1975)
3) S. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Priefligensis – recognovit et annotavit J. Wikarjak; praefatus et commentatus est C. Liman, Monumenta Poloniae Historica – Series Nova t. VII, fasc. 1, Warsza 1966
4) Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis – recognovit et annotavit J. Wikarjak; praefatus et commentatus est C. Liman, Monumenta Poloniae Historica – Series Nova t. VII, fasc. 2, Warszawa 1969
5) Herbordi Dialogus de vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis. recognovit et annotavit J. Wikarjak; praefatus et commentatus est C. Liman, Monumenta Poloniae Historica – Series Nova t. VII, fasc. 3, Warsza 1974
6) Mittellateinische Studien in Polen (1945-1979), cz. I, Mittellateinisches Jahrbuch 19, 1984 (wyd. 1985), s. 1-36; cz. II, ibid. 20, 1985 (wyd. 1986), s. 1-48.
7) Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze. Pod red. Ignacego Lewandowskiego, Poznań 2004.

Źródła:

1. I. Lewandowski, Profesor Kazimierz Liman w siedemdziesięciolecie urodzin, [w:] Vetustatis amore et studio. Księga pamiątkowa ofiarowana Kazimierzowi Limanowi pod redakcją I. Lewandowskiego i A. Wójcika, Poznań 1995.
2. Ignacy Lewandowski, Profesor Kazimierz Liman (1925-2010). (Tekst wystąpienia prof. I. Lewandowskiego na zebraniu poznańskiego koła PTF.)

Autor biogramu: Teodozja Wikarjak