Urodził się 30 kwietnia 1937 r. we Lwowie. W 1953 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1957 r. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego został od razu zatrudniony na Wydziale Prawa macierzystej uczelni. W 1964 r. obronił rozprawę doktorską pt. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, napisaną pod kierunkiem profesora Wacława Osuchowskiego. Praca ta została nagrodzona srebrnym medalem w prestiżowym konkursie Centro di Studi Romanistici w Neapolu. W 1972 r. uzyskał habilitację, której podstawą była dysertacja nt. Precarium w prawie rzymskim. W 1983 r. otrzymał profesurę nadzwyczajną, a w 1989 r. tytuł profesorski.

Prof. Janusz Sondel pełnił w latach 1984 – 1987 funkcję kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa UJ, a następnie (lata 2003 – 2007) kierownika Katedry Prawa Rzymskiego. W latach 1981 – 1987 był prodziekanem Wydziału Prawa UJ. W latach 1990 – 1993 piastował natomiast godność prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw ogólnych. Warto również zauważyć, iż począwszy od 2001 r. jako rektor kierował Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Wiązało się to z innym Jego zainteresowaniem, a mianowicie z normami prawa dotyczącymi turystyki, wypoczynku i rekreacji.

Profesor Sondel uczestniczył także w kształtowaniu studiów prawniczych w Katowicach. W 1966 r. powstała tam Filia Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w 1968 r. wespół z miejscową Wyższą Szkołą Pedagogiczną dała początek Uniwersytetowi Śląskiemu. Prof. Sondel (wraz z prof. Wacławem Osuchowskim i prof. Wiesławem Litewskim) prowadził zajęcia z historii prawa rzymskiego.

Profesor Janusz Sondel był przede wszystkim znakomitym znawcą szeroko rozumianego prawa rzymskiego. Prócz bowiem publikacji na temat jego funkcjonowania w czasach starożytnego Rzymu, interesował się także recepcją tegoż prawa w Polsce przedrozbiorowej. Powstało w tym zakresie szereg ważnych i cenionych opracowań. Niewątpliwie ukoronowaniem owych szeroko zakrojonych studiów nad prawem rzymskim jest natomiast wręcz monumentalne opracowanie – Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków, zawierający ponad 100 tysięcy haseł. Obejmuje on przy tym słownictwo zarówno w łacinie klasycznej, jak i późniejsze zmiany znaczeń poszczególnych terminów wraz z ich kontekstami. Należy dodać, że ten kilkakrotnie wydawany Słownik (również w wersji elektronicznej) otrzymał w 1998 r. nagrodę Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej, a w 1999 r. Laur Jagielloński, przyznany przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Sondel począwszy od 2005 r. był honorowym członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, najstarszego polskiego stowarzyszenia naukowego. Aktywnie uczestniczył także w pracach Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk oraz w komisjach: prawniczej i filologii klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności.

Otrzymał wysokie odznaczenie państwowe w postaci Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Janusz Sondel zmarł w dniu 12 września i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Główne prace z zakresu prawa rzymskiego i jego recepcji

Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, Kraków 1967.

Precarium w prawie rzymskim, Kraków 1971.

Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Warszawa – Kraków 1978.

Studia nad prawem rzymskim w „Jus Culmense”(w 750 lecie wydania   przywileju chełmińskiego), Warszawa 1984.

Elementy romanistyczne w rewizjach prawa chełmińskiego: lidzbarskiej („Jus Culmense Correctum” – 1566), nowomiejskiej (Jus Culmense Emendatum” – 1580) i toruńskiej („Jus Culmense Revisum – 1594), Toruń 1988 (= Studia Culmensia Historico – Juridica  czyli Księga Pamiątkowa 750 lecia Prawa Chełmińskiego, red. Z. Zdrójkowski, t. II, Toruń 1988, s. 149–234).

Studia nad prawem rzymskim w Polsce w okresie Oświecenia, Warszawa –  Kraków 1988.

Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, I wydanie, Kraków 1997.

Bibliografia

www.law.uj.edu.pl Prof. dr hab. Janusz Sondel.

www.wpia.uj.edu.pl Zmarł Prof. dr hab. Janusz Sondel.

– G. Nencki, Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początku Uniwersytetu

  Śląskiego w Katowicach, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego” 2016,

  1. XIX, s. 3.

Bibliografia prac naukowych Świętej Pamięci Profesora Janusza Sondla,

 „Zeszyty Prawnicze” 2017, t. XVII/4, s. 13–23.

Autor biogramu:  Wiesław Kaczanowicz